Chúng tôi đang khởi tạo dữ liệu cho lớp. Vui lòng đợi trong giây lát.

Lập trình ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Giảng viên: Pham Chau (0 )
3,500,000 VNĐ
Ngày bắt đầu:
Kết thúc dự kiến:
Số buổi học:
SL đăng ký:
SL tối thiểu:
Trạng thái lớp:
Yêu thích
Đang xử lý...
Đã thêm vào lớp yêu thích
Đang xử lý...

Mô tả lớp học

Với khoá học "ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động", bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

Nội dung nổi bật

  • Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm;
  • Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET;
  • Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai;
  • Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET

Khung chương trình

Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

 Bài 1: Giới thiệu khóa học

 Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database

 Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT

 Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT

 Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE

 Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE

 Bài 7: Làm việc với VIEW

 Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE


 Phần 2: Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server

 Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET

 Bài 10: Kiến trúc ADO.NET

 Bài 11: Đối tượng SQLConnection

 Bài 12: Đối tượng Command

 Bài 13: Đối tượng SQLDataReader

 Bài 14: Đối tượng DataSet

 Bài 15: Làm việc với tham số Parameter

 Bài 16: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio


 Phần 3: Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET

 Bài 17: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET

 Bài 18: Làm việc với ứng dụng ASP.NET

 Bài 19: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET

 Bài 20: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET

 Bài 21: Cấu trúc web ASP.NET

 Bài 22: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET


 Phần 4: Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control

 Bài 23: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio

 Bài 24: Làm việc với Server Control trong Visual Studio


 Phần 5: Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET

 Bài 25: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET

 Bài 26: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET

 Bài 27: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET

 Bài 28: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET


 Phần 6: UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

 Bài 29: Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET

 Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng


 Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

 Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

 Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)


 Phần 8: MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

 Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế

 Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web


 Phần 9: BACKEND - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

 Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị

 Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)

 Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET

 Bài 38: Tính năng Tin tức - Hiển thị dữ liệu

 Bài 39: Tính năng Tin tức - Thêm mới dữ liệu

 Bài 40: Tính năng Tin tức - Cập nhật dữ liệu

Bài 41: Tính năng Tin tức - Xóa dữ liệu

 Bài 42: Tính năng Tin tức - Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung

 Bài 43: Tính năng Tài khoản - Đăng ký Tài khoản

 Bài 44: Tính năng Tài khoản - Đăng nhập tài khoản

 Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)


 Phần 10: BACKEND - XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ

 Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET

 Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET

 Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp

 Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET

 Bài 50: Xây dựng Module Tin tức

 Bài 51: Xây dựng Module Tin tức - Chi tiết Tin tức

 Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm - Danh mục Sản phẩm

 Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm - Sản phẩm NEW,HOT

 Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm - Xem chi tiết sản phẩm

 Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng

 Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng - Thêm mới Giỏ hàng

 Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng - Xóa Giỏ hàng

 Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị


 Phần 11: Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET

 Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server

 Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert